Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, посочват изплатените през годината доходи на физически лица, само ако са: изрично изброени в ал. 1, т. 1, 1 – 4 на чл. 73 от ЗДДФЛ и съответно кореспондиращо са посочени в номенклатурата на кодовете към образеца на Справката. Нищо извън посочените доходи (съответно изброените към …

Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ Read More »

Срокът за заявяване на задължителна регистрация по ЗДДС се намалява на 7 дни

С последните промените в ЗДДС срокът за подаване на заявлението за задължителна регистрация по закона от 01.01.2018 г. се намалява от 14 на 7 дни. Помените касаят задължителна регистрация по чл. 96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132. От 01.01.2018 г. всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. …

Срокът за заявяване на задължителна регистрация по ЗДДС се намалява на 7 дни Read More »

Промени в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗСч – ДВ бр.92 от 17.11.2017 г.

В бр. В брой: 92 на ДВ, от дата 17.11.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Направените промени са в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето …

Промени в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗСч – ДВ бр.92 от 17.11.2017 г. Read More »

Scroll to Top