Дефиниция на нетни приходи от продажби

приходи счетоводство

Според т. 49 от §1 на ДР на ЗКПО „нетни приходи от продажби“ са тези по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), т.е. сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка върху добавената стойност (т.11 от § 1 на ДР на ЗСч). Ще допълним, че по смисъла на т. 12 от § 1 на ДР на ЗСч „обичайна дейност“ е съвкупност от стопански операции, извършвани регулярно от предприятието в рамките на осъществяваната от него дейност. Имайки предвид посоченото определение, при пресмятане на сумата на нетните приходи от продажби (за да се прецени дали следва да се извърши авансово облагане или не) в нея не следва да се включват приходи от финансирания, финансови приходи, вкл. приходи от лихви, извънредни приходи и всякакви други приходи, които не са с източник стопански операции, извършвани регулярно от предприятието в рамките на осъществяваната от него дейност. С други думи не трябва да се слага знак на равенство между “нетни приходи от продажби” и “приходи за предходната година”.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *