Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, посочват изплатените през годината доходи на физически лица, само ако са:

Нищо извън посочените доходи (съответно изброените към образеца на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ кодове) не се посочва.
Затова не следва да се посочват:
 • изплатените доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ (тъй като не са сред посочените).

Това означава, че не следва да се посочват не само доходите по трудови договори по Кодекса на труда, но и:

–   доходите по договори за управление и контрол  (б. „з“ на т. 26 от §1 на ДР на ЗДДФЛ)
В обхвата на б. „з“ на т. 26 от §1 обаче не все включват доходи на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, тъй като не са формирали определена база в България по смисъла на т. 7 от § 1 на ДР на ДОПК, от която да извършват дейността си.
Затова тези доходи като правило се дeкларират в Част III на Справката с код 809 (чл. 73, ал.1, т. 2 от ЗДДФЛ).
както и
–   доходите на съдружници/собственици, свързани с полагане на личен труд в съответното дружество, на което са собственици/съдружници (б. „и“ на т. 26 от §1 на ДР на ЗДДФЛ) (чл. 73, ал.1, т. 2 от ЗДДФЛ).
В обхвата на б. „и“ на т. 26 от §1 обаче не все включват доходи на чуждестранни физически лица – собственици/съдружници, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Затова тези доходи като правило се дeкларират в Част III на Справката (чл. 73, ал.1, т. 2 от ЗДДФЛ).
Например, доход на съдружник – чуждестранно физическо лице, който не пребивава в България, за предоставена техническа услуга – консултации на дружеството си, доколкото се облага с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ се дeкларира в Част III на Справката с код 807.

Става въпрос за доходи изплатени през 2017 г. в полза на чуждестранно физическо лице до 500 000 лв. годишно, за които платецът на дохода е приложил преференциалните разпоредби на СИДДО, свързани с:

–   прилагане на по-ниска данъчна ставка или
–   освобождаване от облагане в България.
При условие, че изцяло е прилагано българското вътрешно законодателство – доходите следва да се посочат в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
 • доходите на чуждестранни физически местни на друга държава – членка на Европейския съюз, които подлежат на деклариране по реда на чл. 73а от ЗДДФЛ. Става въпрос за доходи от:

–   наем и или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за

–   доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия (чл. 73а, ал. 4 от ЗДДФЛ),

Тези два вида доходи би следвало вече да са декларирани до 31. 01. 2018 г. поименно в Приложение № 1 и  № 2 на декларацията по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на 2017 г. (чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ),

–   изплатените пенсии от доброволно осигуряване и

–   застрахователни обезщетения/премии, изплатени при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“ от застрахователите (чл. 73а, ал. 4 от ЗДДФЛ),
 • доходите от задължително социално осигуряване;
 • изплатени необлагаеми доходи съгласно чл. 13 от ЗДДФЛ, които не са сред посочените в чл. 73, ал, 1, т. 1- 4 от ЗДДФЛ.

По отношение на необлагаемите доходи, които не се декларират следва да се има предвид, че те са разделени на две групи:

–   необлагаеми доходи, които не се декларират независимо от размера им. В тази група попада значителна част от необлагаемите доходи. (Виж т. 2. по-долу);
 
–   необлагаеми доходи, които не се декларират само, ако годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице е до 5000 лв. включително.
Тук попадат 6 вида необлагаеми доходи, посочени в последната част на Справката с код 901- 907.
Тези доходи, независимо, че са посочени в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, не се декларират, ако годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице е до 5000 лв. включително. (Виж т. 3. по-долу.)
Имайте предвид, че винаги:
–   независимо дали са облагаеми или необлагаеми и
–   независимо от размера им
се посочват всички видове доходи от прехвърляне на права или имущество. (Виж т. 4 по-долу.)
 
2. Изплатени необлагаеми доходи, които никога не се посочват независимо от размера им
 
Преобладаващата част от доходите, посочени в чл. 13 от ЗДДФЛ, никога не се посочват, независимо от размера им.
От изплатени необлагаеми доходи, които никога не се посочват, ще обърнем внимание на:
 • получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.
При случаите на заплащане на дневни командировъчни пари в размер над двукратните, посочени в Наредбата за командировките в страната или в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – превишението се включва към сумата на съответното възнаграждение, например:
–   към възнаграждението по граждански договор (код 3071-30714),
–   към възнаграждението от упражняване на свободна професия (код 306) и т.н. и по тази начин намира отражение в Справката.
Тези случаи ще имат характер на изключение, но все пак обръщаме внимание и на тях.
Очевидно е, че изобщо не се посочват командировъчните пари, независимо от размера им, изплатени в полза на лица по трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ.
 • стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина.
Не се посочват стипендиите в полза на:
–   местни физически лица на България и
–   физически лица местни за данъчни цели на страни от ЕС и ЕИП.
Стипендиите в полза на лица от трети страни са обект на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ и деклариране с код 802;
Не подлежат на деклариране и даренията в полза както на местни, така и на чуждестранни лица, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, тъй като съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ тези придобивки не се приемат за доход, а на деклариране съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ подлежат единствено изплатени доходи.
Не подлежат на деклариране и доходите за участие в изборните комисии (разяснение № 3_572 от 10. 03. 2015 г. на Дирекция „ОДОП“ – Велико Търново).
3. Изплатени необлагаеми доходи, които не се посочват, ако годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице е до 5000 лв. включително.
 
Става въпрос за следните 6 вида доходи до 5000 лв. включително годишно на отделно физическо лице:
 • доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби, придобити чрез инвестиционните посредници.
 • доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, изплатени от дружества за доброволно осигуряване и застрахователите.
 • лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).
 • паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри , организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 • наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20, ал.1 на чл. 13  от ЗДДФЛ.

Поради незначителната стойност (до 30 лв.) на наградите от игри на случайността (които не са хазартни), които от 01. 01. 2017 г. могат да се приемат за необлагаеми –  едва ли тези необлагаеми награди ще бъдат обект на деклариране с код 906 в  Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ,

Ще обърна обаче внимание, че съществена промяна през 2017 г. е новият начина на третиране на доходите от награди, получени от участие в игри, организирани на случаен принцип (които не са хазартни) – най-често с рекламна цел, а именно:

–   паричните награди (без значение какъв е размерът им) и

–   предметните награди с пазарна цена над 30 лв.

вече са облагаем доход и следва задължително да се декларират поименно с код 602.
 • доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, изплатени от земеделските кооперации, арендаторите и други предприятия и самоосигуряващи се лица, ползващи възмездно земеделска земя (код 907).
При доход от изброените, превишаващ 5000 лв. на отделно лице годишно – той следва да се посочи в последната част на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ (код 901 – 907).

Не се посочват независимо от размера им изплатени през 2017 г. доходи на лица – местни на страна от Европейския съюз, от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, подлежащи на декларирани по съответния ред на чл. 73а от ЗДДФЛ за целите на автоматичния обмен (чл. 73а, ал. 4 от ЗДДФЛ). Тези доходи би следвало вече да са декларирани до 31. 01. 2018 г. поименно в Приложение № 1 на декларацията по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на 2017 г. (чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ),

4. Необлагаеми доходи, които задължително подлежат на деклариране
 
 
Има една малка група от необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ, която винаги подлежи на деклариране, независимо от размера на дохода.
Става въпрос за необлагаеми доходи, свързани с прехвърляне на права и имущество. (Виж разяснение № 07-00-94 от 03. 05. 2016 г. на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив.)
 
Изключение е налице само за доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби, придобити чрез инвестиционните посредници, които както е посочено в т. 3 по – горе, подлежат на деклариране само, ако годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице превишава 5000 лв. годишно.
Задължително подлежат на деклариране, независимо от размера им, следните необлагаеми доходи, изплатени от предприятие или самоосигуряващо се лице – платци на доход на местни физически лица и физически лица от ЕС и ЕИП:
 • доходите, във връзка с покупко – продажба или замяна на:
–   един недвижим жилищен имот, независимо, че между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
–   до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо, че между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Посочват се с код 501 (или код 502, ако продажната цена се заплаща на части през различни данъчни години).
 • доходите от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, например, лека кола, независимо, че периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е над една година. Посочват се с код 503 (или код 504, ако продажната цена се заплаща на части през различни данъчни години).
 • доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт. Посочват се с код от 501 до 509 в зависимост от вида на имуществото.
В тази връзка е важно да се знае, че доходите заплатени на физически лица по повод изкупуваната земеделска земя задължително се посочват поименно с код 501 на база на нотариалния акт (или код 502, ако продажната цена се заплаща на части през различни данъчни години). 

 

Виж по-подробно по въпроса т. 2 от материала Доходи, подлежащи на деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
По повод попълване на Справката по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ виж още:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *