Продажба на недвижим имот – деклариране в НАП

продажба недвижим имот

ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) (изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

Чл.13 от същия закон гласи:
– алинея 1. Не са облагаеми:
..
т.26.  доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;

Тук също се включват и наследствени дялове, идеални части и др. подобни.

1 thought on “Продажба на недвижим имот – деклариране в НАП”

  1. Мартин Иванов и Дора Янева

    Специално благодарим на счетоводна кантора V&T, за безкрайното съдействие и безупречния професионализъм!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *