Промени в ДОПК, ЗДДС, ЗКПО, ЗСч – ДВ бр.92 от 17.11.2017 г.

счетоводни промени

В бр. В брой: 92 на ДВ, от дата 17.11.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Направените промени са в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

В тази връзка с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са направени  промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност,Закона на счетоводството и в други нормативни актове

 

 Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

Прецизира се разпоредбата на чл. 87, ал. 11, с която се предвижда задължение за компетентните органи да изискват и предоставят информация за наличие или липса на задължения служебно по електронен път. Към настоящия момент удостоверения за наличие или липса на задължения се издават по искане на лицата от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на задължения, предвидени в други нормативни актове.

 

 Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промените в ЗКПО имат за цел облекчаване на данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.  Юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, са  освободени и от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по реда на ЗКПО.

в чл. 92 ал. 4 се изменя така:

„(4) Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.“

Разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

Промени в Закона за счетоводството 

Отпада изискването за подаване на годишен финансов отчет от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, като това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.

ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва: В чл. 38 ал. 9 се изменя така:

„(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за:

1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и

2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“

Стар текст

(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

 

От Мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

По данни на Националния статистически институт през 2016 г. 188 751бр. предприятия са подали декларация за неактивност. Съгласно действащата нормативна уредба тези предприятия са задължени да публикуват счетоводния си баланс в търговския регистър срещу заплащане на държавна такса в размер на 20 лв. при  подаване по електронен път и държавна такса в размер на 40 лв. за подаване на актовете на хартиен носител. В тази връзка освобождаването на тези предприятия от публикуване на отчетите значително ще облекчи собствениците им, като от една страна, ще отпадне задължението им да съставят отчети, а от друга  – да заплащат държавни такси. 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *