Третиране по ЗДДС на доставки със земя

сделка земя счетоводство

Необлагаема сделка със земя е когато същата е само поземлен имот но, ако е урегулиран поземлен имот сделката е облагаема. Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.

Има изключения: Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях, т.е. сделките със сгради, части от такива, както и прилежащите терени към тях включително и 3 метра отстоянието от външните стени на сградите, са необлагаеми ако са изминали пет години от датата на издаване на удостовернието за въвеждане в експлоатация или разрешението за ползване. Тук идва момента за прилагане на две разпоредни от ЗДДС:

1. Необлагаема доставка при сделки със сгради , които не са нови, и прилежащата към тях земя, в т.ч. и отстоянието;

2. Облагаема доставка на останалия терен, разбира се ако е по-голям от отстоянието, което по ЗУТ е 3 метра.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *