Третиране по ЗДДС на доход на физическо лице

физически лица счетоводство

Съгласно чл. 3 от ЗДДС физическите лица могат да бъдат данъчно задължени лица и съответно да подлежат на регистрация по ЗДДС, когато осъществяват дейност, присъща на лицата търговци, ако упражняват свободна професия или редовно извършват услуги с личен труд, както и когато предоставят за ползване материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Или по-общо казано – когато извършват системно една дейност срещу възнаграждение. Стига дейността да не се извършва въз основа на трудово (или приравнено на него) правоотношение, както и да не е такава по управление и контрол на юридически лица – за тези си дейности физическите лица не са данъчно задължени (чл. 3, ал. 3 от ЗДДС).

Същевременно на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 месеца преди текущия, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки (включително и с нулева ставка), както и доставките на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и на застрахователни услуги по чл. 47 от същия закон, когато те са свързани с основната дейност на лицето (чл. 96, ал. 2 и 3 от ЗДДС).
Тук следва да се има предвид, че предоставянето на парични заеми срещу насрещна престация (лихва) по правило се разглежда като финансова услуга – на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Затова именно трябва да се определи дали предоставянето на възмездни заеми е дейност, която е основна или е свързана с основната дейност на физическото лице.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *