Счетоводни услуги

Независимо дали сте физическо или юридическо лице, ние Ви предлагаме прецизно счетоводно обслужване с коректен договор за счетоводни услуги, и максимална защита на вашите интереси.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Регистрация на търговско дружество
 • Регистрация на дружество в БУЛСТАТ
 • Регистрация на Търговско представителство в БТПП
 • Промяна в обстоятелствата на вече съществуващо дружество
 • Заличаване на дружество
 • Публикуване на годишни финансови отчети в НСИ и АВ
 • ДДС регистрация
 • Вписване на залози в ЦРОЗ и Агенция по вписвания
 • Вписване на апорти в Агенция по вписвания
 • Продажба на търговско предприятие
 • Други

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Обработка на първични счетоводни документи
 • Ежедневен счетоводен контрол
 • Формиране на себестойност на произведена продукция
 • Мониторинг на приходи и разходи
 • Мониторинг на паричните потоци
 • Мониторинг на вземания и задължения към партньори
 • Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните активи
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Счетоводни справки в помощ на управленския екип
 • Справки за анализ на дейността
 • Справки за рентабилност на клиентите
 • Финансов анализ
 • Годишна инвентаризация на материалните запаси
 • Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети в Национален статистически институт и Агенция по вписвания
 • Дневници по ДДС, VIES декларация
 • Интрастат протоколи и декларации
 • Съставяне и подаване на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Банкиране

СКЛАД

 • Отчитане на материалните запаси
 • Инвентаризационни описи
 • Мониторинг на всички видове складови операции
 • Мониторинг на складова наличност
 • Документи по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове

ТРЗ и ЛС

 • Изготвяне на Трудови договори, Длъжностни характеристики, Служебни бележки за проведен инструктаж
 • Изготвяне на Граждански договори и Договори за управление и контрол
 • Изчисляване на заплати, хонорари и дължимите осигуровки и данъци
 • Почасово заплащане, работа с графици и смени
 • Сделно заплащане на база разценки
 • Рекапитулации, разчетно платежни ведомости, фишове за заплати
 • Платежни нареждания за осигуровки и ДОД
 • Изготвяне и подаване на Декларации образец 1 и 6
 • Изготвяне и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
 • Заверка на осигурителни книжки в НОИ

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на различни видове търговски и финансови договори.
 • Статистически справки
 • Подготовка на документи при кандидатстване и усвояване на кредит
 • Подаване на декларации и данни пред НАП, НОИ, БНБ, НСИ, ТР
 • Консултации в областта на данъчно, трудово и осигурително право.